Początek nowego roku 2013 to czas rozliczania podatków za 2012 rok. Jak co roku jest to okazja dla nas wszystkich do wsparcia jednostek OSP poprzez odpis 1% podatku dochodowego w rocznych zeznaniach podatkowych.

ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%
TRWA OD 01.01.2012 R. DO 30.04.2013 R.
PAMIĘTAJ O SWOICH STRAŻAKACH
PRZY SKŁADANIU PIT-u

  1_procent_2011


1% to jedna setna części podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wskazanej przez siebie jednostce.
1% jest wskazaniem dla Urzędu Skarbowego, który 1% naszego podatku przekaże Związkowi OSP RP a 99% podatku przekaże do budżetu państwa to znaczy, że
1% podatku, który i tak płacimy, przekazany będzie do Związku OSP RP zamiast do budżetu.
1% nie zwiększy naszych zobowiązań wobec budżetu jak również nie zmniejszy kwoty ewentualnego zwrotu podatku.

 

Jeśli nie wskażemy swojej jednostki, to nasz 1% trafi do budżetu.
Jeśli sami nie wskażemy, komu przekazać 1% podatku, nikt nie zrobi tego za nas.

1% - To pomoc, która nic nie kosztuje darczyńcę.

Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów, które uzyskaliśmy w 2012 roku w zeznaniu podatkowym wpiszemy:

we „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego numer KRS: 0000116212.

UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
w części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, wpiszemy „Cel szczegółowy 1%".
tj.- nazwę Ochotniczej Straży Pożarnej w skrócie OSP oraz jej dokładny adres włącznie z kodem pocztowym.

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 45c. 1. – 7. Urząd Skarbowy przekaże w terminie od maja do lipca 2013 roku kwotę wskazaną we wniosku na rachunek bankowy Związku OSP RP.

Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według siedziby Związku OSP RP przekaże we wrześniu 2013 roku zbiorczą informację o:
danych identyfikacyjnych darczyńcy (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu,
wysokości kwoty deklarowanej przez podatnika na rzecz Związku OSP RP,
przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego przez Związek OSP RP na cel szczegółowy - jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, wyraził zgodę na przekazanie danych wymienionych wyżej lub wskazał cel szczegółowy.

Związek OSP RP pozyskane środki w roku 2013 – 2014 zgodnie z regulaminem „1% podatku na rzecz Związku OSP RP” przekaże Ochotniczym Strażom Pożarnym i innym jednostkom na cele statutowe zgodnie z wskazanym przez podatnika celem szczegółowym za pośrednictwem swoich Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP.

Jak wypełnić PIT ?
Przykładowy wzór części zeznania podatkowego dotyczącego wniosku o przekazanie 1%:
Odpisując 1% od swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy:
We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego wpisać tylko nasz Numer KRS:  0000116212. Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
W części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, wpisać  „Cel szczegółowy 1%"  tj. wpisać nazwę OSP oraz jej dokładny adres.

źródło: zosprp.pl